Ανακοίνωση της ΥΠΑ:Διαδικασίες εγγραφής για τα ΣμηΕΑ σύμφωνα με τους νέους ευρωπαικούς κανονισμούς

- Advertisement -

1. Ποιος είναι o εκμεταλλευόμενος του drone που πρέπει σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, να εγγραφεί στο πληροφοριακό σύστημα;

O εκμεταλλευόμενος είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει ή ενοικιάζει ή προτίθεται να αποκτήσει drone. 

Εάν αγοράσατε ένα drone και το πετάτε στον ελεύθερο χρόνο σας, είστε εκμεταλλευόμενος και πρέπει να εγγραφείτε.

Εάν αγοράσατε ένα drone για να το δώσετε ως δώρο, το άτομο που θα λάβει το δώρο και θα πετάξει το drone θα είναι εκμεταλλευόμενος, που πρέπει να εγγραφεί.

Μια εταιρεία που κατέχει drones, τα εγγράφει στο πληροφοριακό σύστημα των εκμεταλλευομένων ως εκμεταλλευόμενος.

2. Πρέπει να εγγράψω το drone μου στο πληροφοριακό σύστημα;

Όχι. Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τo drone δεν εγγράφεται αλλά εσείς, ως χειριστής/εκμεταλλευόμενος του drone, πρέπει να εγγραφείτε στο πεδίο των εκμεταλλευομένων του πληροφοριακού συστήματος της ΥΠΑ.

Δε χρειάζεται να εγγραφείτε, εάν το drone σας:

α) ζυγίζει λιγότερο από 250g και δεν έχει κάμερα ή άλλο αισθητήρα ικανό να ανιχνεύσει προσωπικά δεδομένα, ή,

β) ζυγίζει λιγότερο από 250g, έχει κάμερα ή άλλο αισθητήρα, αλλά είναι παιχνίδι.

Οι νέοι χρήστες εγγράφεστε μόνο μία φορά στο πληροφοριακό σύστημά μας (εφόσον κατοικείτε στην Ελλάδα) ανεξάρτητα από τον αριθμό των drones που λειτουργείτε, επιλέγοντας την αίτηση για εγγραφή στους Εκμεταλλευομένους ΣμηΕΑ. Δεν επιτρέπεται να εγγραφείτε σε άλλα Κράτη Μέλη αλλά ο «αριθμός εγγραφής εκμεταλλευομένου»που θα λάβετε, αναγνωρίζεται σε όλα τα Κράτη Μέλη.

Προσοχή: Εάν είστε ήδη χρήστης (και εκμεταλλευόμενος drone όπως περιγράφηκε παραπάνω) του πληροφοριακού συστήματος της ΥΠΑ, απαιτείται επανεγγραφή σας στο πεδίο των εκμεταλλευομένων (operators) του πληροφοριακού συστήματος!!!

Για την εγγραφή/επανεγγραφή σας απαιτείται η προσκόμιση παραβόλου. Οι ανήλικοι εκμεταλλευόμενοι drones (δηλαδή από 16 έως 18 ετών) συνυποβάλουν δήλωση συναίνεσης των γονέων – κηδεμόνων τους. Οι εκμεταλλευόμενοι drones για επαγγελματική χρήση ή ιδιωτική χρήση (όταν το drone έχει ΜΤΟΜ άνω των 4 kg), συνυποβάλλουν ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για όλα τα drones που κατέχουν. Μετά το πέρας τριών (3) ετών, μπορείτε να ανανεώσετε την εγγραφή σας, εάν επιθυμείτε.

3. Τι πρέπει να κάνω μόλις εγγραφώ;

Μόλις εγγραφείτε, λαμβάνετε τον «αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου drone» (το πρόθεμα της χώρας μας: GRC και δεκατρία αλφαριθμητικά στοιχεία) ο οποίος πρέπει να εμφανίζεται/επικολλάται πάνω σε όλα τα drones που σας ανήκουν, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν κατασκευαστεί ιδιωτικά. Πρέπει επίσης να ανεβάσετε (upload) τον «αριθμό μητρώου εκμεταλλευομένου»¨(αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου + συν τρία (3) κρυφά αλφαριθμητικά στοιχεία (που πρέπει να είναι γνωστά μόνο σε εσάς)) στο «σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης» (remote identification system) των drones σας (εφόσον διαθέτουν το εν λόγω σύστημα).

Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευομένου με τις υποχρεώσεις του επισύρει χρηματικά πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού πτήσεων ΣμηΕΑ Δ/ΥΠΑ/21860/1422 (ΦΕΚ Β/3152/30-09-2016).

4. Πώς θα λάβω τα πιστοποιητικά χειριστών drones στη χώρα μας;

Όλοι οι χειριστές drones – ανεξάρτητα εάν πετάνε drones για ιδιωτική ή επαγγελματική χρήση ή στην ανοικτή κατηγορία ή στην ειδική κατηγορία – σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, πρέπει να λάβουν εκπαίδευση ανάλογη με την κατηγορία του drone που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.

Δεν απαιτείται να εκπαιδευτούν, μόνο εάν το drone:

α. φέρει σήμα CE κατηγορίας 0 ή 

β. είναι ιδιωτικής κατασκευής με βάρος μικρότερο από 250g 

Η διαδικασία εκπαίδευσης και εξετάσεων για όλα τα πιστοποιητικά χειριστών drones περιγράφεται πλήρως στις σχετικές ερωτήσεις – απαντήσεις.

Όσοι χειριστές drones επιθυμούν να πιστοποιηθούν στη χώρα μας ακολουθούν τις παρακάτω διαδικασίες. Αρχικά, εγγράφονται στο μητρώο εκμεταλλευομένων και λαμβάνουν τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου. Κατόπιν, κάνουν αίτηση στο πληροφοριακό μας σύστημα για την πιστοποίησή τους.

A) Για να πιστοποιηθούν ότι ολοκληρώσανε τη θεωρητική τους εκπαίδευση για τις υποκατηγορίες Α1 και Α3 (πιστοποιητικό θεωρητικής ολοκλήρωσης online εκπαίδευσης), συνυποβάλλουν στην αίτησή τους τα εξής: α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης από Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη β) βεβαιώσεις επιτυχούς πραγματοποίησης θεωρητικής εξέτασης από Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ γ)αντίγραφο ταυτότητας δ) προβλεπόμενο παράβολο.

Οι βεβαιώσεις επιτυχούς θεωρητικής εξέτασης θα αντιπαραβάλλονται με τα ψηφιακά αρχεία καταγραφής εικόνας (η καταγραφή ακολουθεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων) που υποχρεούνται να τηρούν τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ για όλους τους εκπαιδευομένους.

B) Για να πιστοποιηθούν ότι έχουν επάρκεια για τη δραστηριοποίησή τους στην υποκατηγορία Α2 (πιστοποιητικό επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστή), συνυποβάλλουν στην αίτησή τους τα εξής: α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της θεωρητικής εκπαίδευσης από Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ σύμφωνα με την προβλεπόμενη εκπαιδευτική ύλη β) βεβαιώσεις επιτυχούς πραγματοποίησης των θεωρητικών εξετάσεων από Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ γ) υπεύθυνη δήλωση (www.gov.gr) ότι πραγματοποίησε την πρακτική αυτοεκπαίδευση (Πρόγραμμα πρακτικής αυτοεκπαίδευσης), δ) αντίγραφο log book όπου αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος αυτοεκπαίδευσης βάσει των περιορισμών λειτουργίας της Α3 ε) αντίγραφο ταυτότητας στ) προβλεπόμενο παράβολο ζ) πιστοποιητικό θεωρητικής ολοκλήρωσης online εκπαίδευσης από άλλο Κ-Μ για υποκατηγορίες Α1 και Α3, εάν υπάρχει.

-Ο εκπαιδευόμενος τηρεί αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων πτήσεων της τηλεμετρίας (logfiles) ή ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής της εικόνας (κάμερα) από την πρακτική αυτοεκπαίδευσή του και το υποβάλει στην ΥΠΑ, όποτε του ζητηθεί.

-Οι βεβαιώσεις επιτυχούς θεωρητικής εξέτασης θα αντιπαραβάλλονται με τα ψηφιακά αρχεία καταγραφής εικόνας (η καταγραφή ακολουθεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων) που υποχρεούνται να τηρούν τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ για όλους τους εκπαιδευομένους.

Γ) Μέχρι το Δεκέμβριο 2021, δεν μπορεί να δοθεί επάρκεια χειριστών για πτητικές λειτουργίες σε τυποποιημένα σενάρια καθώς δεν υπάρχουν drones με ετικέτα κατηγορίας C5 και C6. Επίσης, καθώς δεν υπάρχουν εθνικά σενάρια δημοσιευμένα από τη χώρα μας μέχρι το Δεκέμβριο 2020, δεν μπορεί να δοθεί επάρκεια χειριστών για πτητικές λειτουργίες σε εθνικά σενάρια.

Δ) Κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στους εκμεταλλευομένους για τη δραστηριοποίησή τους στην ειδική κατηγορία, η ΥΠΑ αναγράφει στην άδεια λειτουργίας τις απαιτήσεις πιστοποίησης του/ων χειριστή/ών.

Σύμφωνα με το AMC του άρθρου 11 του (EE) 947/2019 (Αnnex 1, ED Decision 2020/022/R), οι δημοσιευμένες προκαθορισμένες εκτιμήσεις κινδύνων (Predefined Risk Assessments) PDRA-S01 και PDRA-S02 αφορούν το ίδιο τύπο πτητικών λειτουργιών με τα αντίστοιχα τυποποιημένα σενάρια, χωρίς την απαίτηση χρήσης drones με σήμα CE. Επίσης, έχουν δημοσιευθεί άλλες δύο εκτιμήσεις κινδύνων (Predefined Risk Assessments), PDRA-G01 και PDRA-G02 που αφορούν γενικότερες πτητικές λειτουργίες. Όταν χρησιμοποιηθεί από τους εκμεταλλευομένους μία από τις τέσσερις προκαθορισμένες εκτιμήσεις κινδύνου ή κάποια άλλη εκτίμηση κινδύνου που θα δημοσιευθεί εντός του 2021, για τη δημιουργία εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας, οι χειριστές που αναφέρονται στο εν λόγω εγχειρίδιο πρέπει να πιστοποιηθούν (πιστοποιητικό θεωρητικών γνώσεων εξ αποστάσεως χειριστή για το συγκεκριμένο PDRA, πιστοποιητικό ολοκλήρωσης πρακτικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως χειριστή για το συγκεκριμένο PDRA) υποβάλλοντας στο πληροφοριακό σύστημα τα εξής:

α) βεβαίωση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης θεωρητικής εκπαίδευσης από Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ και βεβαίωση ολοκλήρωσης της απαιτούμενης πρακτικής εκπαίδευσης από τον εκμεταλλευόμενο (εφόσον πιστοποιηθεί για την παροχή εκπαίδευσης) ή από το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ β) βεβαιώσεις επιτυχούς πραγματοποίησης των προβλεπόμενων θεωρητικών εξετάσεων από Εκπαιδευτικό Κέντρο γ) πρακτική εξέταση (skill test) από αδειοδοτημένο εξεταστή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που αναφέρει η ΥΠΑ στη χορηγηθείσα άδεια πτητικής λειτουργίας δ)έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευομένου σύμφωνα με το προσάρτημα 3 του (ΕΕ) 639/2020 ε) αντίγραφο ταυτότητας στ) προβλεπόμενο παράβολο.

-Οι βεβαιώσεις επιτυχούς θεωρητικής εξέτασης και πρακτικής εκπαίδευσης θα αντιπαραβάλλονται με τα ψηφιακά αρχεία καταγραφής εικόνας (η καταγραφή ακολουθεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων) που υποχρεούνται να τηρούν τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ για όλους τους εκπαιδευομένους.

5. Πώς θα μετατρέψω την άδεια χειριστή που κατέχω σε πιστοποιητικό χειριστή κατά EASA;

Οι χειριστές drones που έχουν ήδη εγγραφεί στο μητρώο εκμεταλλευομένων και έχουν λάβει τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου, κάνουν αίτηση μεταβολής στο πληροφοριακό μας σύστημα για μετατροπή των αδειών τους σε πιστοποιητικά κατά EASA, συνυποβάλλοντας τα εξής:

α) αίτηση για χορήγηση συγκεκριμένου πιστοποιητικού β) προβλεπόμενο παράβολο για το αιτηθέν πιστοποιητικό και γ) αντίγραφο της εν ισχύ άδειας χειριστή που κατέχουν. 

Για τους χειριστές που η άδειά τους βάσει εθνικού κανονισμού έχει λήξει κατά την αίτησή τους, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις επιτυχούς περάτωσης θεωρητικών εξετάσεων ή και πρακτικής εξέτασης για πιστοποιητικά που αφορούν την ειδική κατηγορία.

6. Πώς θα λάβω όλα τα νέα πιστοποιητικά χειριστών; 

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η ΥΠΑ εκδίδει μόνο ηλεκτρονικά το αιτηθέν πιστοποιητικό, το οποίο επισυνάπτεται στα έγγραφα μηνύματα του χειριστή ή και αποστέλλεται ηλεκτρονικώς στο δηλωθέν email του.

7. Πώς πιστοποιείται ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο;

Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν, υποβάλλουν στο πληροφοριακό μας σύστημα – και ανάλογα τα πιστοποιητικά για τα οποία θέλουν να παράσχουν εκπαίδευση, τα κάτωθι δικαιολογητικά και στοιχεία:

Καταστατικό για νομικά πρόσωπα – βεβαίωση έναρξης εργασιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για επαγγελματική εγκατάσταση.

Οργανόγραμμα στο οποίο μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται θέσεις Διευθυντή ΕΚ, Υπεύθυνου Εκπαίδευσης και Υπολόγου Διευθυντή (στην περίπτωση της παροχής και υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης). Όλοι οι εκπαιδευτές Θεωρητικής ή /και πρακτικής εκπαίδευσης κατέχουν σε ισχύ άδεια εκπαιδευτή χειριστών drones.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου Υπολόγου Διευθυντή(στην περίπτωση της παροχής υπηρεσιών πρακτικής εκπαίδευσης).

Eγχειρίδιο Εκπαίδευσης του ΕΚ ΣμηΕΑ, που περιγράφονται λεπτομερώς οι εκπαιδευτικές διαδικασίες των πιστοποιητικών που θα παράσχει εκπαίδευση.

Υπεύθυνη δήλωση του Υπολόγου Διευθυντή ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα και η εκπαιδευτική διαδικασία των προσφερόμενων πιστοποιητικών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

Εξ αποστάσεως πρόγραμμα θεωρητικής εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως πρόγραμμα πραγματοποίησης θεωρητικών εξετάσεων

Ερωτηματολόγιο για κάθε πιστοποιητικό (ως βάση χρησιμοποιείται το ερωτηματολόγιο της ΥΠΑ).

Προβλεπόμενο παράβολο.

Προσοχή: Τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ τηρούν ψηφιακά αρχεία καταγραφής εικόνας της πρακτικής εκπαίδευσης καθώς και των θεωρητικών εξετάσεων για όλους τους εκπαιδευομένους και τα προσκομίζουν όποτε τους ζητηθούν από επιθεωρητές είτε της ΥΠΑ είτε της EASA.

8. Πώς λαμβάνω άδεια πτητικής λειτουργίας ως εκμεταλλευόμενος στην Ειδική Κατηγορία; 

Eάν έχετε άδεια πτητικής λειτουργίας που σας δόθηκε μέχρι 31/12/2020, ισχύει μέχρι 31/12/2021. Μέχρι τότε πρέπει να έχετε αιτηθεί και λάβει νέα άδεια πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

Προσοχή: Πολλοί εκμεταλλευόμενοι που ανήκαν στην ανοικτή κατηγορία σύμφωνα με τον Εθνικό Κανονισμό, μπορεί να πρέπει να δραστηριοποιηθούν στην Ειδική Κατηγορία σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και να λάβουν άδεια πτητικής λειτουργίας. Αντίθετα, πολλοί εκμεταλλευόμενοι που ανήκαν στην ειδική κατηγορία, μπορεί πλέον να δραστηριοποιούνται στην ανοικτή κατηγορία και να μην απαιτείται να έχουν άδεια πτητικής λειτουργίας. Διαβάστε προσεκτικά τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις!

Όσοι δεν έχουν άδεια πτητικής λειτουργίας, ακολουθώντας ή μη ένα predefined risk assessment, αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο email d2d@hcaa.gr (και όχι στο πληροφοριακό σύστημα) την αίτησή τους (Αιτήσεις για άδεια πτητικής λειτουργίας), συνυποβάλλοντας τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) τον αριθμό μητρώου του φορέα εκμετάλλευσης drones

β) το όνομα του υπόλογου διευθυντή ή το όνομα του φορέα εκμετάλλευσης στην περίπτωση φυσικού προσώπου

γ) την αξιολόγηση επιχειρησιακών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 11 του (ΕΕ) 947/2019

δ) τον κατάλογο μέτρων μετριασμού, με επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των εν λόγω μέτρων

ε) εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας σύμφωνα με το Προσάρτημα 5 του (ΕΕ) 639/2020, το οποίο συμπεριλαμβάνει χωριστή ενότητα για την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης (όταν ο εκμεταλλευόμενος επιθυμεί να παρέχει και εκπαίδευση)

στ) ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων.

9. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για Πιστοποιητικό ελαφρών ΣμηΕΑ (Part C of Annex to EC 947/2019);

Τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στο email (d2d@hcaa.gr) αρχικά, τα ακόλουθα στοιχεία προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία χορήγησης του LUC:

Α)περιγραφή του συστήματος διαχείρισης του φορέα εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων της οργανωτικής δομής και του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας πτήσεων του φορέα

Β) τα ονόματα των αρμόδιων μελών του προσωπικού του φορέα εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένου του αρμόδιου για την αδειοδότηση πτητικών λειτουργιών με ΣμηΕΑ 

Γ)δήλωση ότι ο αιτών έχει ελέγξει όλα τα έγγραφα που υπέβαλε στην αρμόδια αρχή και έχει διαπιστώσει ότι αυτά πληρούν τις απαιτήσεις των UAS.LUC.020, UAS.LUC.030, UAS.LUC.040 του Part C του (ΕΕ) 639/2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ