ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

- Advertisement -

Στη βιβλιογραφία ως γεωργία ακριβείας  ορίζεται  η χρήση πληροφορίας και τεχνολογίας πληροφοριών για την υλοποίηση αποφάσεων διαχείρισης στην κατάλληλη κλίµακα» (Holden, 1999). 

Στον ορισµό αυτό, ως πληροφορία θεωρείται κάθε γεγονός ή δεδοµένα, που περιγράφουν το αγρόκτηµα (έδαφος, κλίσεις, στράγγιση, σοδειά κλπ), ως τεχνολογία πληροφοριών θεωρούνται τα εργαλεία, που χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση της πληροφορίας (υπολογιστές, λογισµικό, αισθητήρες, αυτοµατοποιηµένος έλεγχος συστηµάτων), και κλίµακα είναι η φυσική έκταση της γης, στην οποία εφαρμόζεται η διαχείριση.

Οι στόχοι της γεωργίας ακριβείας καθορίζονται ως: 

1.Μεγιστοποίηση  αποδοτικότητας παραγωγής

2.Εξοικονόμηση οικονομικών πόρων και  εισροών των συντελεστών παραγωγής

3.Ελαχιστοποίηση κινδύνων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 

4.Βελτίωση της ποιότητας παραγωγής µε καινοτόμες  καλλιεργητικές εφαρμογές .

Τα στάδια εφαρμογής της γεωργίας ακριβείας είναι: 

1.Συγκέντρωση και αποτύπωση δεδοµένων αγροτικής εκμετάλλευσης  από τους χειριστές 

2. Ερµηνεία και  ανάλυση  δεδοµένων  από τους εκπαιδευμένους υπεύθυνους της παραγωγής 

3. Εφαρµογή των ενδεδειγμένων από τους επιστημονικούς υπεύθυνους της παραγωγής καλλιεργητικών πρακτικών  

Καθοριστικό ρόλο στις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας διαδραματίζουν τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, τα drones όπως αποκαλούνται διεθνώς.

Συγκεκριμένα  με  τη χρήση drones επιτυγχάνονται τα εξής:

-Χαρτογράφηση και αποτύπωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με  πολύ υψηλότερης ανάλυσης δεδομένα (έως 16 φορές από τις παραδοσιακές δορυφορικές μεθόδους) των συνθηκών καλλιέργειας.

-Συλλογή στοιχείων από  διάφορα σημεία της εκμετάλλευσης με τυχόν προβλήματα από προσβολές ασθενειών , θρέψης και άρδευσης καλλιεργειών 

-Καταμέτρηση όλων των σταδίων  ανάπτυξης των καλλιεργειών  ώστε να γίνεται ακριβής προγραμματισμός καλλιεργητικών εργασιών και ασφαλείς προβλέψεις αποδόσεων κάθε καλλιέργειας. 

-Εφαρμογές προϊόντων φυτοπροστασίας, θρέψης/λίπανσης, σποράς μικρών σπόρων σε περιοχές βόσκησης, σε αγροτεμάχια και δασικές εκτάσεις ακόμα και δυσπρόσιτων περιοχών , παροχής τροφής σε ιχθυοκαλλιέργειες καθώς και σε προγράμματα απολυμάνσεων/κουνουποκτονιών  από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιώτες.  

Οι εφαρμογές στον ευρύτερο χώρο της γεωργικής παραγωγής γίνονται με την ορθή χρήση των ψεκαστικών drones  ,τα πλεονεκτήματα των οποίων  είναι πολλά και αναμένεται να διευρυνθούν στο άμεσο μέλλον, με βάση την αυξημένη χωρητικότητα των δεξαμενών τους και την εξέλιξη των συνοδευτικών λογισμικών προγραμμάτων πτήσης. 

Αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. όπου θα δίδεται έγκριση για εφαρμογές από τα ψεκαστικά συστήματα με δεξαμενή πάνω από 10 λίτρα και συνολικού βάρους άνω των 25 κιλών, όπως ισχύει και στις  ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Ελβετία, Κίνα και Ιαπωνία  όπου  έχουν ενσωματώσει στις νομοθεσίες τους τα μεγαλύτερα ψεκαστικά drones.

Όσον αφορά  το νομικό πλαίσιο, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας για κάποιον που θέλει να χρησιμοποιήσει ένα  drone για ψεκασμό,  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να λάβει άδειες/εγκρίσεις από τρεις φορείς:

-Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΥΠΑΑΤ για τον αεροψεκασμό.

-Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας – ΥΠΑ για την εκτέλεση των πτήσεων με ΣμηΕΑ

-Από Γεωπόνο εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων ο οποίος θα εκδώσει τη συνταγή εφαρμογής. Για την εφαρμογή βέβαια θα πρέπει και ο ίδιος ο ψεκαστής να διαθέτει άδεια επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων.

 

Συνοψίζοντας αναφέρουμε ότι η συμβολή των drones στη σύγχρονη γεωργία είναι καθοριστική και στο άμεσο μέλλον αυτό το μέσον προβλέπεται να αποτελέσει αναντικατάστατο βοήθημα για κάθε παραγωγό.Ως επίλογο παραθέτουμε ορισμένα από τα πλεονεκτήματά τους στη σύγχρονη ελληνική γεωργία. 

-Μικρό κόστος ψεκασμού. Υπολογίζεται ότι  το  κόστος φυτοπροστασίας  με  drones είναι περίπου 2-5 φορές μικρότερο από τα επίγεια παραδοσιακά συστήματα.

-Δυνατότητα σποράς , φυτοπροστασίας και λίπανσης  σε δύσβατες περιοχές με ποικίλο ανάγλυφο, όπως  σε  λειμώνες ,  ελαιώνες ,αμπελώνες και αναδασωτέες περιοχές.

-Αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους από τα καλλιεργητικά μηχανήματα  με αποτέλεσμα την αποφυγή φαινομένων υποβάθμισης και διάβρωσης αγροτεμαχίων  και συγχρόνως τη βελτιστοποίηση της θρέψης των φυτών.

-Ιδανικό μέσο εφαρμογής φυτοπροστασίας για τα μικρά και πολυτεμαχισμένα αγροτεμάχια, τα οποία αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία αγροτικών εκμεταλλεύσεων κυρίως  στη νότια και στη νησιωτική Ελλάδα.  

-Ιδανικό μέσο  για ψεκασμούς σε ορυζώνες

-Ιδανικό μέσο για υγειονομικούς ψεκασμούς σε στάσιμα νερά για την εξάλειψη των κουνουπιών.

-Χρήση της ελάχιστης δοσολογίας δραστικών ουσιών στους ψεκασμούς φυτοπροστασίας  με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη προστασία του περιβάλλοντος.

-Ελαχιστοποίηση απωλειών σε καλλιεργητικές εργασίες όπως εφαρμογή αποφυλλωτικών βαμβακιού και ψεκασμούς φυτών μεγάλου ύψους όπως καλαμπόκια , ηλίανθο κ.α.   συγκρινόμενα με τα επίγεια ψεκαστικά συστήματα.

-Δυνατότητα ψεκασμού μόνο σε επιλεγμένες περιοχές στον αγρό ή σε συγκεκριμένα φυτά μετά  από αποτύπωση  του προβλήματος (Ψεκασμοί Ακριβείας).

-Δυνατότητα σποράς από αέρος με φυτά εδαφοκάλυψης, με σκοπό την μείωση της διάβρωσης καθώς και τη δημιουργία χώρων αναψυχής με πράσινο ( γκαζόν)

-Δυνατότητα ψεκασμού  αμέσως μετά  από έντονα καιρικά φαινόμενα  όπου  δεν είναι δυνατή η χρήση  παρελκόμενων  ψεκαστήρων  από γεωργικά μηχανήματα.

-Ελάχιστη έως μηδενική έκθεση των παραγωγών στα ψεκαζόμενα γεωργικά φάρμακα, σε σύγκριση με τα επίγεια συστήματα ψεκασμών 

-Μηδενική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων με άμεση συνέπεια την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

-Δυνατότητα απολυμάνσεων χώρων ζωϊκής παραγωγής καθώς και χώρων απορριμμάτων.

-Δυνατότητα διαχείρισης ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων , ειδικά σε θέματα παροχής τροφής και φύλαξης.  

Παντελής Ρίτσος Γεωπόνος, M.Sc. Agricultural Education, The Ohio State University, Πτυχιούχος χειριστής ΣμηΕΑ

https://www.dronexprts.net/


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ