Η νέα Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (διαχωρισμός από ΥΠΑ)

- Advertisement -

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) ξεκίνησε επίσημα την λειτουργία της από τις αρχές του 2022. Και ολοκληρώθηκε έτσι ο διαχωρισμός των κανονιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων, οι οποίες ανατίθενται στην Α.Π.Α., από τις αρμοδιότητες παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και αεροδρομίων, που ασκούνται από την Υ.Π.Α.. Η ΑΠΑ συστήθηκε ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Αποστολή της Α.Π.Α. είναι η εκτέλεση των καθηκόντων πιστοποίησης, εποπτείας και επιβολής στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων, η εφαρμογή της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, καθώς και των διεθνών συμβάσεων, σχετικά με την επιβολή τελών, τη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (Κανονισμός (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2004, για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (L 96)), την ασφάλεια (ενδεικτικά Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (L 212)), την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες (ενδεικτικά Κανονισμός (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 (L 97)) και την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της πολιτικής αεροπορίας.

Η Α.Π.Α. ασκεί καθήκοντα ρυθμιστικής αρχής της οικονομικής δραστηριότητας στον χώρο των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αεροδρομίων, σύμφωνα με το άρθρο 7.

ΣμηΕΑ, σχολές Drone, χειριστές

Όσον αφορά τα ΣμηEA, η εθνική αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του άρθρου 17 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2019, για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό σημαίνει ότι οι σχολές drone και οι χειριστές drone έχουν περάσει στην αρμοδιότητα της ΑΠΑ.

Αποκτήστε Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Χειριστή DRONE από την MAKdRONE
ΣΤΡΑΙΤΣΑ 2 – ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 231 7007300
https://www.makdrone.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ