Οι πιο συχνές ερωτήσεις της ειδικής κατηγορίας στα ΣμηΕΑ και οι απαντήσεις τους

- Advertisement -

Ο κανονισμός ΕΑSA διαιρεί τις πτήσεις σε 3 μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας τους.Την ανοιχτή, την ειδική και την πιστοποιημένη .

Η Dronexprts μας αναλύει με τα μέχρι τώρα δεδομένα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την ειδική κατηγορία στα ΣμηΕΑ :

Ειδική κατηγορία :

• H ειδική κατηγορία αναφέρεται σε πτητικές λειτουργίες   μεσαίου κινδύνου που υπερβαίνουν τους περιορισμούς της «ανοιχτής» κατηγορίας 

• Οι πτητικές λειτουργίες με ΣμηΕΑ άνω των 25 κιλών MTOM ή / και που λειτουργούν πέρα από την οπτική οπτική γωνία (BVLOS) θα εμπίπτουν συνήθως στην «Ειδική» κατηγορία. 

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι εκμεταλλευόμενοι θα πρέπει είτε :

(α) να διενεργήσουν αξιολόγηση κινδύνου χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μέθοδο που ονομάζεται SORA και να ορίσουν μέτρα μετριασμού 

(β) να επαληθεύσουν ότι συμμορφώνονται με ένα συγκεκριμένο σενάριο που ορίζεται από την EASA.  Σε αυτή τη βάση θα μπορούν να λάβουν άδεια από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας  

Πώς μπορώ να προσδιορίσω ότι ανήκω στην «Aνοιχτή» κατηγορία και σε ποια υποκατηγορία μπορώ να πετάξω;

Ένας operator μπορεί να λειτουργήσει στην «Ειδική» , όταν δεν πληρεί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ανοικτή κατηγορία. 

• Πτήσεις  μεσαίου κινδύνου που υπερβαίνουν τους περιορισμούς της Ανοικτής κατηγορίας 

• Μέγιστη Μάζα απογείωσης  πάνω από 25Kgr

• Πτήσεις πέραν της οπτικής επαφής (BVLOS)

• Πτήσεις σε ύψος πάνω των 120 m

Απαιτείται όλοι οι χειριστές στην Ειδική Κατηγορία, να εκπαιδευτούν προκειμένου να πετάξουν ένα ΣμηΕΑ;

Nαι, απαιτείται. Στην ειδική κατηγορία, η εκπαίδευση εξαρτάται από τη λειτουργία που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε. Με εξαίρεση την περίπτωση που η λειτουργία εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο, μετά την εκτίμηση κινδύνου, θα πρέπει να προτείνετε μία πιθανή εκπαιδευτική σειρά μαθημάτων στην ΑΠΑ. Η ΑΠΑ θα αξιολογεί , σε κάθε περίπτωση, την επάρκεια της εκπαίδευσης και εάν την επιβεβαιώσει, στην άδεια πτητικής λειτουργίας, αυτή η εκπαίδευση καθίσταται η απαιτούμενη εκπαίδευση.

Εάν η λειτουργία σας εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο (Standard Scenario), ο χείριστης θα πρέπει:

• Να κατέχει πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης (STS) χειριστη drone για λειτουργία υπό τυποποιημένα σενάρια.

• Nα πραγματοποιήσει διαπίστευση ολοκλήρωσης της πρακτικής κατάρτισης δεξιοτήτων STS-x.

• Για να γίνει αυτό, ο χείριστής θα   πρέπει να ολοκληρώσει και να περάσει επιτυχώς το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα A1 / A3 η και Α2 

Τόσο το πιστοποιητικό όσο και η διαπίστευση μπορούν να εκδοθούν από αρμόδια αρχή ή από οντότητα που επιλέγεται να το πράξει.

Εάν η λειτουργία εμπίπτει σε ένα τυποποιημένο σενάριο, ο χειριστής πρέπει να λάβει:

• πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης χειριστή για λειτουργία στα τυποποιημένα σενάρια μετά από διαδικτυακά εκπαιδευτικά μαθήματα και επιτυχημένη θεωρητική εξέταση

• πιστοποίηση ολοκλήρωσης της πρακτικής εκπαίδευσης δεξιοτήτων για το συγκεκριμένο τυποποιημένο σενάριο υπό το οποίο εκπαιδεύθηκε.

Ποιος εκδίδει το πιστοποιητικό χειριστή ΣμηΕΑ για την Ειδική Κατηγορία και για πόσο ισχύει; 

• Ένα πιστοποιητικό επάρκειας χειριστή ΣμηΕΑ για την ειδική κατηγορία θα εκδίδεται από την ΑΠΑ, και θα έχει ισχύει για 5 χρόνια.

• Για πτητικές λειτουργίες στην ειδική κατηγορία που δεν καλύπτονται από τυποποιημένα σενάρια, η εκπαίδευση θα καθορίζεται στην άδεια πτητικής λειτουργίας που παρέχεται από την ΑΠΑ.

• Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό ή και πιστοποιητικό αγγλικών παρά μόνο εάν ζητηθεί από την ΑΠΑ στο πλαίσιο της άδειας πτητικής λειτουργίας.

Αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη το πιστοποιητικό επάρκειας για την Ειδική Κατηγορία; 

Ναι, η εκπαίδευση που πραγματοποιείται σε ένα κράτος μέλος της EASA αναγνωρίζεται σε όλα τα άλλα Κράτη Μέλη

Εμπίπτω στην Ειδική Κατηγορία, πώς μπορώ να πάρω άδεια πτητικής λειτουργίας;

Πρώτα ελέγξτε αν η λειτουργία σας μπορεί να προσαρμοστεί σε ένα τυποποιημένο σενάριο. Εάν μπορεί υποβάλετε δήλωση στην ΑΠΑ. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ΣμηΕΑ που φέρει την κατάλληλη ετικέτα αναγνώρισης κλάσης (CE) 5 ή 6. Αφού υποβάλετε τη δήλωση, θα λάβετε την επιβεβαίωση παραλαβής και πληρότητας και θα λειτουργήσετε σύμφωνα με τους περιορισμούς του τυποποιημένου σεναρίου. Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβετε άδεια πτητικής λειτουργίας στην ειδική κατηγορία, ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση.

Α)Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας συνοδευόμενη με τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνου της προβλεπόμενης λειτουργίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Μια πιθανή μέθοδος είναι η ειδική εκτίμηση λειτουργικού κινδύνου SORA (Specific OperationRisk Assessment). Αυτή η μεθοδολογία βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και των μέτρων για μετριασμού του κινδύνου. Όταν διαπιστωθεί συμμόρφωση με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, η ΑΠΑ εκδίδει άδεια πτητικής λειτουργίας για τον εκμεταλλευόμενο.

Β) Ο εκμεταλλευόμενος υποβάλει αίτηση πτητικής λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης εκτίμησης κινδύνου PDRA(PreDefined Risk Assessment) ως μια απλοποίηση για το φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που διενεργεί αξιολόγηση κινδύνου. Τόσο ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ όσο και η ΑΠΑ θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που ορίζονται στο PDRA.

Ως φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ που πετά στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

• να βεβαιωθείτε ότι το ΣμηΕΑ εμφανίζει τον αριθμό εγγραφής εκμεταλλευομένου (π.χ. με αυτοκόλλητο) και ότι ο ίδιος αριθμός (συν τρεις κρυφούς αριθμούς) έχει μεταφερθεί στo σύστημα απομακρυσμένης αναγνώρισης

• να εκπονήσετε επιχειρησιακές διαδικασίες (απαιτούνται γραπτές διαδικασίες όταν ο εκμεταλλευόμενος χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν χειριστές, αλλιώς αρκεί ο χειριστής να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο χρήστη)

• να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ραδιοπαρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν τη σύνδεση χειρισμού και ελέγχου του ΣμηΕΑ

• να ορίσετε έναν χειριστή για κάθε λειτουργία. Είναι σημαντικό να είναι σαφές ποιος είναι ο υπεύθυνος χειριστής για κάθε πτήση.

• να διασφαλίσετε ότι ο χειριστής και το προσωπικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΣμηΕΑ είναι εξοικειωμένοι με το εγχειρίδιο χρήστη και με τις διαδικασίες του εκμεταλλευομένου

• να βεβαιωθείτε ότι οι χάρτες στο σύστημα γεωενημερότητας του ΣμηΕΑ είναι ενημερωμένοι, εκτός εάν πετάτε σε μια γεωγραφική ζώνη όπου δεν απαιτείται γεωενημερότητα

να βεβαιωθείτε ότι έχει ετικέτα συμμόρφωσης CE (0 έως 4) τοποθετημένη στο ΣμηΕΑ, εκτός εάν είναι ιδιοκατασκευή

• να βεβαιωθείτε ότι τα άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του ΣμηΕΑ γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται σε επιχειρήσεις στις υποκατηγορίες A2 και A3

• να εκτελείτε κάθε λειτουργία εντός των περιορισμών που ορίζονται στη δήλωση ή στην άδεια πτητικής λειτουργίας

• να εκπονήσετε διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης

• να θεσπίσετε μέτρα κατά της παράνομης παρέμβασης και της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

• να διασφαλίσετε ότι προστατεύονται το προσωπικό απόρρητο των ατόμων και ενδέχεται επίσης να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων

• να παρέχετε στον χειριστή ΣμηΕΑ οδηγίες για τον τρόπο ελαχιστοποίησης της ενόχλησης που προκαλείται από θόρυβο και τις εκπομπές καυσαερίων

• να διασφαλίσετε ότι ο χειριστής ΣμηΕΑ που διεξάγει την επιχείρηση και το άλλο υπεύθυνο προσωπικό συμμορφώνονται με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία στην ειδική κατηγορία

• να διατηρείτε αρχείο της λειτουργίας του ΣμηΕΑ

• να διατηρείτε το ΣμηΕΑ σε κατάλληλη κατάσταση ώστε να διασφαλίζετε η ασφαλής λειτουργία

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου ως χειριστής ΣμηΕΑ στην Ειδική Κατηγορία; 

Ως χειριστής ΣμηΕΑ θα πρέπει πριν από την πτήση:

• να έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της λειτουργίας που θα συμμετάσχετε.

• να έχετε τις σχετικές επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν γεωγραφικές ζώνες που δημοσιεύονται από την ΑΠΑ.

• να ελέγξετε για εμπόδια και για την παρουσία ατόμων που δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του ΣμηΕΑ

• να ελέγξετε ότι το ΣμηΕΑ είναι κατάλληλο για πτήση και για την επιχείρηση που θα αναλάβει.

• να βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά (εάν υπάρχει). και

• να βεβαιωθείτε ότι το βάρος του ΣμηΕΑ βρίσκεται εντός του ορίου της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας της προβλεπόμενης λειτουργίας.

• να βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον λειτουργίας είναι συμβατό με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς

• να διασφαλίσετε ότι οι Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας, οι χρήστες του εναέριου χώρου και άλλοι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την επιδιωκόμενη λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης στην ειδική κατηγορία, θα πρέπει:

• να μην χειρίζεστε το ΣμηΕΑ όταν δεν είστε ικανοί είτε λόγω της κατανάλωσης ψυχοδραστικών / παραισθησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ, είτε λόγω ασθένειας.

• να διατηρείτε το ΣμηΕΑ σε απόσταση τέτοια ώστε να μπορείτε να το δείτε καθαρά. Οι παρατηρητές ΣμηΕΑ πρέπει να βρίσκονται δίπλα σας, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αμέσως μαζί σας σε περίπτωση που δουν ένα εμπόδιο και να σας δώσουν οδηγίες π.χ. για να προσγειώσετε αμέσως το ΣμηΕΑ.

• εάν εσείς ή ο παρατηρητής δείτε ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, οφείλετε να του παρέχετε προτεραιότητα και να βεβαιωθείτε ότι το ΣμηΕΑ είναι μακριά από αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη λειτουργία, θα πρέπει να προσγειώσετε το ΣμηΕΑ αμέσως.

• να συμμορφώνεστε με τον περιορισμό των γεωγραφικών ζωνών.

• να χειρίζεστε το ΣμηΕΑ σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή.

• να συμμορφώνεστε με τις διαδικασίες του φορέα εκμετάλλευσης του ΣμηΕΑ.

• να μην λειτουργείτε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

• να συμμορφώνεστε με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς.

• Παραμένει υποχρεωτικό να εκπαιδευτώ στην ειδική κατηγορία, δεδομένου ότι πετούσα ΣμηΕΑ πριν τεθoύν σε ισχύ οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί;

• Τυχόν πιστοποιητικά επάρκειας εξ αποστάσεως χειριστών που εκδόθηκαν από την ΑΠΑ και αφορούν την ειδική κατηγορία θα παραμείνουν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2022, μετά την οποία θα πρέπει να έχουν μετατραπεί σε πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Ως κάτοικος εκτός ΕΕ, αναγνωρίζονται οι ικανότητες μου ως χειριστή ΣμηΕΑ για την Ειδική Κατηγορία στην ΕΕ;

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ακόμη αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ της EASA και άλλων Χωρών, στον τομέα των ΣμηΕΑ, η εκπαίδευση ή τα προσόντα που αποκτήθηκαν στη χώρα διαμονής σας δεν θα γίνουν αποδεκτά στην ΕΕ. Επομένως, θα πρέπει να υποβληθείτε στην απαιτούμενη εκπαίδευση πριν μπορέσετε να πετάξετε το ΣμηΕΑ σας.

Τι είναι το Πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC); 

Το πιστοποιητικό φορέα εκμετάλλευσης ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC) είναι πιστοποιητικό έγκρισης ενός οργανισμού. Οι φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ μπορούν να ζητήσουν από την ΑΠΑ να αξιολογήσει τον οργανισμό τους, για να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να εκτιμήσουν οι ίδιοι τον κίνδυνο μιας επιχείρησης. Η ΑΠΑ θα εκδώσει ένα LUC και θα εκχωρήσει προνόμια στον φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ, με βάση το επίπεδο ωριμότητάς του. Τα προνόμια ενδέχεται να επιτρέπουν στον οργανισμό να αυτο-εξουσιοδοτεί πτητικές λειτουργίες, χωρίς να υποβάλει αίτηση για άδεια πτητικής λειτουργίας.

Μάθετε τα πάντα για τα drones και αποκτήστε ευρωπαϊκό δίπλωμα χειριστή στην dronexprts.

Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε εδώ : http://www.dronexprts.com

Email :  dronexpertike@gmail.com

Τηλ Επικοινωνίας: 2106434929 και 6936540495 – κ.Τσούμας Νικόλαος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ