Ψηφιακός μετασχηματισμός γεωργίας με 50 drones και 3.050 σταθμούς δεδομένων

- Advertisement -

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε ο Διαγωνισμός για το Έργο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Γεωργικού Τομέα» προϋπολογισμού 54,97 εκατ. ευρώ, που θα αφορά μία τεχνολογική δομή 3.050 Σταθμών Συλλογής Δεδομένων, 50 συστήματα drones, δορυφορικά δεδομένα και 15 Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης.

Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, η τεχνολογική υποδομή που θα αναπτυχθεί, θα αποτελείται από τα παρακάτω:

 • Πανελλαδική υποδομή Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (3.050)
 • Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) (50)
 • Δορυφορικά δεδομένα τηλεπισκόπησης
 • Δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης
 • Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης (15)
 • Περιληπτικά τα οφέλη για του παραγωγούς θα είναι:
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών, στην εφαρμογή βέλτιστων καλλιεργητικών μεθόδων, στην τήρηση των κανόνων και των υποχρεώσεων απέναντι στους καταναλωτές, την ΚΑΠ κ.λπ.
 • Άμεση πρόσβαση των δικαιούχων σε μέτρα και επιδοτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ.
 • Σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής και κατά συνέπεια αύξηση του κέρδους.
 • Αύξηση παραγωγής και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προϊόντων.
 • Μείωση βιολογικής ανισορροπίας, λειψυδρίας και ερημοποίησης που συχνά προκαλούνται από την εντατική γεωργία.
 • Ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού.
 • Προστιθέμενη αξία των προϊόντων, λόγω των καλύτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, που επιτυγχάνουν υψηλότερες τιμές διάθεσης.
 • Το προϊόν γίνεται πιο ελκυστικό για τον καταναλωτή, δεδομένου ότι παράγεται με μεθόδους που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα λόγω της ορθολογισμένης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.
 • Παραγωγή ασφαλέστερων και ποιοτικότερων τροφίμων δεδομένης της ελεγχόμενης και ακριβούς χρήσης γεωργικών εισροών.
 • Βελτιστοποίηση του κόστους των γεωργικών ασφαλίστρων έναντι φυσικών καταστροφών, λόγω της ύπαρξης του αντίστοιχου υποσυστήματος.

Σκοπός του διαγωνισμού

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τα αγροτεμάχια ανοικτών καλλιεργειών με αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών. Ουσιαστικά η πλατφόρμα αυτή θα αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την εφαρμογή πολιτικών ψηφιακού μετασχηματισμού σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα δομικά στοιχεία της πλατφόρμας, θα συνδέουν τους παραγωγούς, τις οργανώσεις, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους εμπλεκόμενους με την γη και την παραγωγική διαδικασία. Η σύνδεση αυτή θα στηρίζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στα ανοικτά ψηφιακά δεδομένα και στην γνώση. Θα δημιουργεί σχέσεις συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους, αναιρώντας τους περιορισμούς που προκύπτουν από τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού αγροτικού χώρου και την ελλιπή προσβασιμότητα σε πόρους.

Η τεχνολογική πλατφόρμα, θα αναγνωρίζει και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του μικροκαλλιεργητή, του γεωργικού συμβούλου και των οργανώσεων που συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγική διαδικασία.

Η σφαιρική προσέγγιση, σε ότι αφορά τη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων θα αποτελεί ακόμα ένα στοιχείο καινοτομίας και πλέον στην πράξη θα μπορεί κάποιος να δει και να κατανοήσει πως συνδυαστικά οι νέες τεχνολογίες όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), τα Μεγάλα Δεδομένα (Big Data) και η διαστημική παρακολούθηση της γης (EO) μπορούν να υποστηρίξουν την συμβουλευτική που στηρίζεται στα δεδομένα και τη γνώση.

Τα δεδομένα που θα συλλέγονται, δεν θα περιγράφουν αποσπασματικά συγκεκριμένες παραμέτρους της καλλιέργειας αλλά θα μπορούν να δώσουν πληροφορία για όλους τους παράγοντες που την επηρεάζουν δηλαδή για το έδαφος, το φυτό, την ατμόσφαιρα, το νερό, την αγροτική εκμετάλλευση. Αυτό σημαίνει ότι με την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων μπορεί να παράγεται συμβουλή η οποία θα λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και κατά συνέπεια θα είναι άρτια αλλά και ότι τα ίδια τα δεδομένα θα μπορούν να αξιοποιηθούν και σε εφαρμογές σε άλλους τομείς όπως το περιβάλλον, η βιομηχανία τροφίμων κλπ.

Τα κύρια δομικά στοιχεία του συνολικού συστήματος θα είναι οι Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων, οι οποίοι θα συνιστούν το δίκτυο συλλογής ατμοσφαιρικών και εδαφικών παραμέτρων, τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, τα Δορυφορικά Δεδομένα Τηλεπισκόπησης και Παρατήρησης και τα Κέντρα Διανομής και Υποστήριξης, ενώ το σύνολο του λογισμικού που θα τροφοδοτείται από τα δεδομένα που συλλέγονται και θα ενσωματώνει την απαιτούμενη επιχειρησιακή λογική του συστήματος, θα συνιστά την Πλατφόρμα Λογισμικών Ευφυούς Γεωργίας, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας.

Πηγή: agronews.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

- Advertisement -
- Advertisement -

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ